باتوجه به انتخاب شرکت بیمه معلم به عنوان بیمه گر قرارداد سال 03-1402 دانشگاه، نمایندگان این شرکت از تاریخ 1402/05/29 در دانشگاه حضور خواهند داشت. همچنین شرکت بیمه دی در راستای ایفای تعهدات خود، یک نفر کارشناس درمان را جهت دریافت خسارتهای درمانی پرسنل محترم، به مدت یک ماه و تا 1402/05/31 در اتاق اداره رفاه مستقر خواهد نمود.

شایان ذکر است پس از این تاریخ، دریافت خسارتهای درمانی به مدت یک ماه و در محل شعبه جبران شرکت بیمه دی به آدرس خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، جنب سفارت افغانستان، پلاک 8 توسط پرسنل آن شرکت صورت می گیرد. ساعت کاری این مرکز از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت : 8:00 تا 15:30 می باشد.

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام