همکاران محترم میتوانند با مشاهده فیلم آموزشی زیر، نسبت به ثبت خسارتهای درمانی، "پاراکلینیکی"، از سایت آتیه اندیش (نماینده شرکت بیمه معلم) به نشانی https://moalem.atieandish.com/ اقدام فرمایند.

جهت دریافت خسارت درمان نکات زیر تاکید می گردد:

1- ثبت آنلاین تنها جهت خسارتهای پاراکلینیکی می باشد و برای دریافت خسارت های بستری، همچنان می بایست نسبت به ارسال اصل مدارک به نیروهای شرکت بیمه معلم، مستقر در ساختمان ستاد، اقدام گردد.

2- پس از ثبت آنلاین خسارت و تایید ارزیابی توسط ارزیابان شرکت بیمه معلم، می بایست اصل مدارک آپلود شده تحویل رابط رفاهی گردد. تاکید می گردد: کلیه خسارتهای ثبت شده، پس از ارسال اصل مدارک و تحویل به شرکت بیمه معلم قابل پرداخت می باشد. نکته بسیار مهم: اصل مدارک تایید شده، تحویل رابط رفاهی گردد و به منظور جلوگیری از هدررفت زمان، از تحویل مدارک ناقص و یا عودت شده خودداری گردد.

3- مدارک ارسالی پس از ثبت، می بایست همان مدارکی باشد که از سوی ارزیابان شرکت بیمه معلم تایید می گردد. بدون کم و کاست.

4- کلیه اسناد ثبت شده، توسط ارزیابان بررسی، درصورت تایید، محاسبه و درصورت عدم تایید به هر علت، دلیل عودت ذکر می گردد. بنابراین خسارت ثبت شده، جهت تکمیل و رفع نقص، به کارتابل بیمه شده برگشت و قابل ویرایش می شود.

5- ثبت خسارت درمانی و آپلود تصاویر باید به طور واضح و کامل باشد. طوری که تمام سند آپلودی از جمله تاریخ، مهر، مبلغ و ... در تصویر قابل دید باشد.

6- فیلم آموزش سامانه در پروفایل هریک از بیمه شدگان و در تب "راهنمای سامانه" نیز در دسترس کاربران می باشد.

 

بدیهی است هدف از این کار، تسریع در ارزیابی خسارت و در پایان، پرداخت خسارت به پرسنل می باشد.

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام