ردیف نام و نام خانوادگی تصویر سمت  شرح وظایف تحصیلات شماره تماس (داخلی) 
1

صدیقه معصومی

  رئیس اداره
 1. نظارت و مدیریت بر کلیه امور اداره 
 2. اجرای سایر امور محوله از طرف مافوق
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 2015
2

زهرا داودی

  کارشناس اماکن اقامتی
 1. انجام کلیه امور محوله در غیاب رئیس اداره رفاه
 2. بررسی قراردادهای رامسر و مشهد در جهت برگذاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار
 3. آمورش سامانه به رابطین جدید رفاهی واحدها
 4. هماهنگی با شرکتهای متقاضی همکاری با دانشگاه و تنظیم تفاهم نامه ارائه خدمات جهت ارائه به مافوق
 5. امور مربوط سیستم پیامک ستیران (اعم از ارسال پیامک،پیگیری شارژ مالی و دریافت صورتحساب و ...)
 6. امور مربوط به سامانه مهمانسرا وزارت بهداشت (اعم از بروزرسانی اطلاعات اقامتگاههای دانشگاه، اعلام سهمیه، تایید ثبت نام استفاده کنندگان جهت استفاده)
 7. سهمیه بندی، تهیه بخشنامه، بارگذاری سهمیه ها در سامانه و رسیدگی به درخواست کارکنان (شاغل و بازنشسته) پس از ثبت نام در سامانه (مراکز اقامتی و تورها) و به روزرسانی سامانه
 8. رسیدگی به مشکلات سامانه های اقامتی کارکنان (اعم از زمان ثبت نام، حذف و اضافه نفرات، پرداخت هزینه و ...)
 9. تهیه و تنظیم گزارش استفاده کنندگان از مراکز اقامتی و اعلام به مراکز جهت پذیرش و اعلام مافوق جهت برنامه ریزی
 10. پیگیری درخواست های واصله از مراکز  اقامتی (اعم از اعلام خرابیها، نیازمندیها و مشکلات و ...)
 11. دریافت صورتحساب مراکز اقامتی و پیگیری پرداخت
 12. تهیه فرایندها متناسب با شرح وظیفه و کارهای محوله و اصلاح آنها با نظر مافوق
کارشناسی مدیریت  
3

مینا یوسف نیا

  کارشناس بیمه تکمیل درمان
 1. تهیه بخشنامه ثبت نام بیمه تکمیلی بعد از مشخص شدن شرکت بیمه گر
 2. تهیه اطلاعیه مربوط به زمان ثبت نام و سایر اطلاعات قرارداد
 3. انجام تنظیمات مربوط به ثبت نام بیمه تکمیلی (تعریف هزینه هر طرح، زمان ثبت نام، فرمت گزارشگیری)
 4. دریافت گزارش ثبت نام کنندگان (رسمی و پیمانی و قراردادی و طرحی و شرکتی) از سامانه و مطابقت با لیست های ارسالی واحدهای تابعه دانشگاه و جمع بندی و ارسال به شرکت بیمه گر
 5. دریافت گزارش ثبت نام کنندگان (خرید خدمت و بازنشسته) از واحدهای تابعه دانشگاه و دریافت فیشهای واریزی آنها و ارسال به شرکت بیمه گر
 6. مکاتبات با شرکت بیمه گر  (اعم از حذف، اضافه شدن بیمه شدگان بازنشسته و فوتی و جدید الاستخدام و انتقالی و پایان طرح و ازدواج و مرخصی بدون حقوق، تغییر طرح، استفاده از مفاد قرارداد از جمله بیماران خاص یا افزایش سقف تعهدات بیمه بصورت موردی)
 7. مغایرت گیری با واحدهای تابعه بصورت فصلی جهت اصلاح گزارشات اولیه (ازنظر اسامی بیمه شدگان، مبالغ واریزی واحدها به حساب دانشگاه و ...)
 8. مغایرت گیری اطلاعات اداره رفاه با شرکت بیمه گر (از نظر ریالی)
 9. آمورش سامانه به رابطین جدید رفاهی واحدها
 10. تهیه و تنظیم گزارش استفاده کنندگان از بیمه و اعلام مافوق جهت برنامه ریزی
 11. تهیه فرایندها متناسب با شرح وظیفه و کارهای محوله و اصلاح آنها با نظر مافوق
کارشناسی حسابداری 2105
4

سید مهدی دلبری

کارشناس خسارت بیمه های اموال و مسئولیت - راهبر سایت اداره
 1. پیگیری خسارت بیمه های اموال و مسئولیت
 2. نظارت بر بیمه نامه های صادره از نظر حق بیمه و مسایل فنی
 3. راهبری سایت اداره رفاه، به روزرسانی و تولید محتوا
 4. انجام امور بیمه ای در غیاب کارشناس صدور بیمه
 5. تحلیل گزارش خسارتهای درمان و ارایه گزارش به رییس اداره و تنظیم جدول تعهدات طرحهای بیمه درمان تکمیلی
 6. تنظیم قرارداهای بیمه ای (اموال، اجرا و درمان تکمیلی)
 7. استعلام نرخ از سایر شرکتهای بیمه ای جهت کاهش حق بیمه تولیدی
 8. آموزش سامانه به رابطین جدید رفاهی واحدها
 9. تهیه و تنظیم گزارش استفاده کنندگان از بیمه و اعلام به مافوق جهت برنامه ریزی
 10. تهیه فرآیند متناسب با شرح وظیفه و کارهای محوله و اصلاح آنها با نظر مافوق
 11. بررسی فرایندهای امور جاری اداره رفاه و تعاون 
 12. تدوین و ارتقا مستندات مرتبط با فرایندهای امور جاری اداره رفاه و تعاون مبتنی بر استانداردهای ISO
 13. انجام امور مربوط به برنامه ریزی عملیاتی اداره رفاه و تعاون
 14. دریافت گزارش عملکرد ماهیانه از پرسنل اداره رفاه و تهیه گزارش عملکرد ماهیانه، فصلی و سالانه اداره رفاه و تعاون
کارشناسی مدیریت بیمه 2107
5

سعید رضانیا

  کارشناس بیمه های اموال و مسئولیت
 1. سهمیه بندی تسهیلات بانکی واحدها متناسب با سهمیه کل بانک مرجع و تهیه گزارشات سهمیه بندی وپیگیری و بایگانی مکاتبات
 2. اعلام سهمیه بندی به واحد ها و پیگیری و بایگانی مکاتبات
 3. مکاتبات با بانک مرجع جهت معرفی کارکنان دریافت کننده تسهیلات بانکی و پیگری و بایگانی مکاتبات
 4. پیگیری مکاتبات واصله از واحدها و جمع بندی و تهیه گزارشات
 5. ثبت درخواست  کالا کارکنان در سیستم انبار جهت استفاده اداراه رفاه
 6. تهیه گزارش از کارنامه دانش آموزان ممتاز  جهت ارائه به واحد مالی (تهیه و ارسال بخشنامه و جمع بندی گزارشات واصله از واحدها)
 7. آموزش سامانه به رابطین جدید رفاهی واحدها
 8. تهیه و ارائه گزارشات تسهیلات بانکی و سایر گزارشات درخواستی از سوی مافوق (روزانه، هفتگی و ماهانه)
 9. تهیه فرایندها متناسب با شرح وظیفه و کارهای محوله و اصلاح آنها با نظر مافوق
کارشناسی روابط عمومی 2114
6

مرجان شهسواری

  کارشناس تسهیلات بانکی
 1. پیگیری درخواست واصله از واحدها  و اقدام جهت صدور کارت یا رمز (صدور اولیه، المثنی، فعال سازی رمز و پیامک) بر اساس خروجی گزارش بانک و بایگانی
 2. مکاتبه به بانک (از طریق ایمیل) جهت صدور کارت یا رمز
 3. آمورش سامانه به رابطین جدید رفاهی واحدها
 4. تحویل کارتها یا رمزهای صادر از سوی بانک و ارسال یا تحویل به رابط رفاهی
 5. تهیه فرایندها متناسب با شرح وظیفه و کارهای محوله و اصلاح آنها با نظر مافوق
کارشناسی مدیریت صنعتی 2117
8 پرسنل مهدکودک   مهدکودک

*مدیریت امور مهد کودک: خانم قنواتی(کارشناسی ارشد):

شرح وظایف: مدیریت امور مهد کودک، انجام امور اداری و دفتری، برگزاری مراسمات ویژه مهدکودک، ارائه طرح های آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، نظارت بر امور مهدکودک

*مربی شیرخوار: خانم عبدلهی

شرح وظایف: نگهداری کودکان شیرخوار، رسیدگی به نیازهای شیرخواران مثل غذا دادن، دادن میان وعده، تعویض پوشک کودکان، تحویل دادن کودکان به والدین

* مربی نوپا (کودکان 2-3 سال): خانم برتانیک (فوق دیپلم)، خانم محمودی (کارشناسی ارشد)

شرح وظایف: نگهداری از کودکان نوپا، غذا دادن به کودکان، دادن میان وعده به کودکان، بازی و جذب کودکان، ارائه آموزشهای مخصوص گروه سنی دو تا سه سال

*مربی نوباوه 1و2 (3-4سال): خانمها گودرزی(دیپلم)، نصیری(کارشناسی)، مهدیزاده(کارشناسی)، وکالتی(دیپلم)، آقابزرگی(کارشناسی)

شرح وظایف:نگهداری از کودکان نوباوه، دادن غذا و میان وعده به کودکان، ارائه آموزش های مرتبط، انجام بازی های مربوطه، تحویل کودک به والدین، خلاقیت در آموزش، جذب کودکان به کلاس

*مربی پیش دبستانی(4-5 سال9): خانمها زمانی و معمر(کارشناسی)

شرح وظایف:مراقبت از کودکان پیش دبستانی ،مراقبت از غذا خوردن و صرف میان وعده ی کودکان، ارایه آموزش های مخصوص گروه سنی 5سال، ورزش و بازی با کودکان، خلاقیت در آموزش، تدریس کتاب مرتبط با دوره پیش دبستانی

*مربی زبان و آموزش نقاشی: خانم کاشی (دیپلم مربی زبان)

شرح وظایف: ارائه آموزش نقاشی، آموزش زبان انگلیسی به کودکان، خلاقیت در تدریس، مراقبت از کودکان

امور اداری، مالی و دفتری: خانم اکبری(کارشناسی)

شرح وظایف: انجام کارهای دفتری اداری، امور مالی، هماهنگی های لازم بین مربی ها و کلاس ها، نظارت بر امور مهد کودک، نظارت بر بهداشت محیط

*مشاوره: خانم علمداری

*خدمات:خانم سعادتمند(خدمات) سرویس بردن، شست و شو و نظافت کودکان، مراقبت از کودکان، آقای محمدی(خدمات) انجام امور خدماتی شامل نظافت مهدکودک، نظافت حیاط و پارک، رسیدگی به امور مربوطه، انجام کارهای محوله از طرف دفترف تهیه غذا از رستوران، نامه رسان

شرح وظایف: انجام کارهای آشپزخانه مثل سرو صبحانه و ناهار شستن ظروف، نظافت آشپزخانه، رسیدگی به امور مربوطه، پذیرایی از مهمانها

  2012
9

ستایش اله مرادی

  کارشناس بیمه های اموال و مسئولیت
 1. پیگیری تمدید و صدور بیمه نامه های اموال (شامل آتش سوزی، وسائل نقلیه و ...) و بایگانی
 2. پیگیری تمدید و صدور بیمه نامه های مسئولیت (شامل مسئولیت فنی، مسئولیت حرفه ای پزشکان، مسئولیت مدیران، حوادث دانشجویان، تورها و ... و بایگانی
 3. تنظیم صورتجلسه خرید بیمه نامه ها و ارسال به اداره تدارکات و بایگانی
 4. تحویل بیمه نامه های صادره به رابطین رفاهی واحد های تحت پوشش دانشگاه
 5. تهیه گزارشات (روزانه، هفتگی و ماهانه) جهت ارائه به مافوق

 

کارشناسی مدیریت بازرگانی 2119
Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام