همکاران محترم میتوانند جهت ثبت خسارت درمانی خود به سایت آتیه اندیش (نماینده شرکت بیمه معلم) به نشانی https://moalem.atieandish.com/ مراجعه نمایند.

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام