اداره رفاه- بیمه اتومبیل
بیمه اتومبیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | 
شخص ثالث : 25% پیش پرداخت و الباقی طی 6 قسط مساوی و متوالی ماهانه به صورت کسر از فیش حقوقی و اعمال 2/5% تخفیف گروهی

بدنه : بدون پیش پرداخت و طی 10 قسط مساوی و متوالی ماهانه و اعمال تخفیفات عدم خسارت و مازاد بر آن
  • تخفیف عدم خسارت تا سقف چهار سال معادل 60%
  • تخفیف گروهی معادل 35% به کلیه بیمه نامه ها
  • تخفیف انتخاب پوشش ها معادل 5%
  • تخفیف صفر کیلومتر معادل 30% به خودروهای سواری
  • تخفیف ارزش خودروهای سواری شخصی با سال ساخت 1385 و 2006 به بالا معادل 5% الی 25%
  • تخفیف پرداخت نقدی حق بیمه معادل 10%
شایان ذکر است حداکثر تخفیفات قابل ارائه معادل 75% می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه:
http://iums.ac.ir/find.php?item=130.40670.76569.fa
برگشت به اصل مطلب