• شماره حساب 4455445587 نزد بانک ملت به نام بیمه دی
  • شماره شبا IR43-0120-0200-0000-4455-4455-87
  • شناسه مربوط به درمان: 01031700001236150

 

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام