با عنایت به اتمام قرارداد بیمه مکمل درمان کارکنان در تاریخ 1402/04/31 و برگزاری مناقصه واگذاری امور بیمه ای دانشگاه، شرکت سهامی بیمه معلم به عنوان بیمه گر قرارداد بیمه مکمل سال 1403 - 1402 انتخاب گردید.

 

با توجه به انعقاد قرارداد با چهار طرح VIP، طلایی، نقره ای و طرح سلامت همگانی با شرکت مذکور همانند روال سال گذشته، کلیه پرسنل (رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، پزشک خانواده، ضریب K، شرکتی آوای سلامت و شرکتی آرشیدا) دانشگاه بصورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت همگانی بوده و برای آن دسته از همکاران محترمی که طرح VIP، طلایی و یا نقره ای را انتخاب نمایند معادل حق بیمه طرح سلامت همگانی، از حق بیمه قابل پرداخت بیمه شده اصلی، کسر خواهد گردید.


 

حق بیمه طرح های سال 1403 - 1402

طرح

مبلغ حق بیمه

نوع بیمه شده

مبلغ پرداختی

VIP

5/800/000

بیمه شده اصلی (کارکنان)

5/420/000

بیمه شده تبعی

5/800/000

طلایی

3/130/000

بیمه شده اصلی (کارکنان)

2/750/000

بیمه شده تبعی

3/130/000

نقره ای

1/000/000

بیمه شده اصلی (کارکنان)

620/000

بیمه شده تبعی

1/000/000

همگانی

380/000

بیمه شده اصلی (کارکنان)

0

بیمه شده تبعی

380/000

 

مشخصات کلی قرارداد

بیمه گر و بیمه گزار

بیمه گر: شرکت بیمه معلم

مجری قرارداد: شرکت ارزیابی خسارت بیمه ای آرین سنجش پارس

بیمه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 

نماینده بیمه گزار: معاونت توسعه مدیریت و منابع

نماینده اجرایی: مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

واحد ناظر قرارداد: اداره رفاه و تعاون

تاریخ شروع و پایان

تاریخ شروع قرارداد: 1402/05/01

تاریخ پایان قرارداد: 1403/04/31 (با احتمال تمدید قرارداد به مدت حداکثر 2 ماه)

بیمه شدگان:

 • کلیه کارکنان (خانم یا آقا) شاغل و بازنشسته (قراردادی، پیمانی، رسمی و شرکتی و طرحی و پزشک خانواده و ضریب k....) به همراه افراد تحت تکفل (همسر، فرزندان، پدر و مادر) آنها.
 • فرزندان ذکور تحت تکفل کارکنان تحت پوشش تا سن 25 سال و در صورتیکه به تحصیل تمام وقت در دانشگاه یا موسسات عالی اشتغال داشته باشند، با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل تا 30 سال و فرزندان از کار افتاده دائم (جزئی وکلی) به تشخیص پزشک معتمد بیمه گزار و ارائه مدارک معتبر و مستندات مرتبط.
 • پوشش بیمه ای فرزندان ذکور که در شروع قرارداد مشمول بیمه شده اند تا پایان قرارداد ادامه خواهد داشت.
 • فرزندان اناث کارکنان مشروط به نداشتن همسر و ارائه دفترچه بیمه پایه تحت تکفل بیمه شده اصلی یا پدر
 • پدر و مادر کارکنان (تحت تکفل و غیر تحت تکفل)
 • نوزادان کارکنان از بدو تولد
 • فرزندان معلول ذهنی و جسمی کارکنان (بیمه شده اصلی) که قانونا تحت تکفل آنان باشند با تایید بیمه گزار، بدون محدودیت سنی تحت پوشش خواهند بود.

افرادی که درطول مدت قرارداد میتوانند به تعداد بیمه شدگان اضافه شوند:

 • افراد جدید الاستخدام و کارکنان انتقالی (منوط به اعلام بیمه گزار حداکثر دو ماه پس از تاریخ استخدام و انتقال).
 • همسرکارکنانی که ازدواج کرده اند (منوط به اعلام بیمه گزار حداکثر دو ماه پس از تاریخ عقد).
 • افرادی که در اثنای سال بیمه ای تحت کفالت بیمه شده اصلی قرار خواهندگرفت (منوط به اعلام بیمه گزار حداکثر ظرف دو ماه پس از کفالت).
 • نوزادان از بدو تولد بیمه می باشند، منوط به آنکه بیمه گزار لیست آنان را حداکثر تا دو ماه پس از تولد به بیمه گر اعلام نماید.
 • تاریخ مؤثر برای شروع پوشش بیمه ای نامبردگان از تاریخ وقوع می باشد.

موارد حذف بیمه شدگان

 • فوت شدگان
 • خروج از کفالت و کارکنانی که رابطه همکاری یا استخدامی آنان با بیمه گزار به هر علتی قطع میشود.

نکته 1: بیمه شده اصلی چنانچه درطول مدت قرارداد فوت نماید پوشش بیمه ای اعضای خانواده بیمه شده متوفی و چنانچه بازنشسته گردد پوشش بیمه ای خود و اعضای خانواده وی، مشروط به پرداخت حق بیمه، صرفاً تاپایان سال بیمه ای قرارداد ادامه خواهدیافت.

نکته 2: کارکنانی که اسامی و مشخصات آنان و هریک از اعضای خانواده شان در لیست اسامی اولیه و تغییرات حذف و اضافه درج نباشد "باستناد از قلم افتادگی" نمی توانند در تعداد بیمه شدگان این قرارداد قرار بگیرند. مگر بیمه گزار دلایل موجهی ارائه و مورد تائید بیمه گر واقع گردد.

نکته 3: هرگاه ثابت شود که بیمه‌شده عمداً به ‌وسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود و یا بیمه‌شدگان وابسته به خود کرده است، دراین‌حالت نام بیمه‌شده و بیمه‌شدگان وابسته به وی از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه‌گر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنوان از ابتدای قرارداد بابت هزینه‌های درمانی به بیمه‌شده و یا بیمه‌شدگان وابسته به وی پرداخت کرده است و حق‌ بیمه‌های پرداختی به بیمه‌گر نیز مسترد نخواهد شد و در این زمینه بیمه گزار تعهد و مسئولیت قانونی ندارد.

جدول تعهدات طرحهای گوناگون

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام