1-چه افرادی می‌توانند در طول مدت قرارداد به تعداد بیمه شدگان اضافه شوند؟

 

افرادی که در طول مدت قرارداد می‌توانند به تعداد بیمه شدگان اضافه شوند عبارتند از:

 

  • افراد جدید الاستخدام و کارکنان انتقالی (منوط به اعلام بیمه گذار حداکثر دو ماه پس از تاریخ استخدام و انتقال).
  • همسر کارکنانی که ازدواج کرده اند (منوط به اعلام بیمه گذارحداکثر دو ماه پس از تاریخ عقد).
  • افرادی که در اثنای سال بیمه ای تحت کفالت بیمه شده اصلی قرار خواهند گرفت (منوط به اعلام بیمه گذار حداکثر ظرف دو ماه پس از کفالت).
  • نوزادان از بدو تولد بیمه می باشند، منوط به آنکه بیمه گذار لیست آنان را حداکثر تا دو ماه پس از تولد به بیمه گر اعلام نماید.
  • تاریخ مؤثر برای شروع پوشش بیمه ای نامبردگان از تاریخ وقوع مى باشد.
Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام