امور رفاهی کارکنان از مباحث بنیادی مدیریت منابع انسانی سازمان های امروزی بوده که نقش پررنگ و تأثیرگذاری در شکل گیری انگیزه ها، پتانسیل و بهبود عملکرد یک سازمان ایفا می کند.

 

افزایش تسهیلات رفاهی از جمله ایجاد زمینه های گردشگری ،تفریحی و رفاهی همواره باعث بالا رفتن انگیزش و بهره وری کاری خواهد بود.دامنه تسهیلات رفاهی و خدمات، ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش سیستم مدیریتی دانشگاه دارد که دانشگاه علوم پزشکی ایران با امکانات رفاهی نسبتاً ‌مناسبی از سالهای گذشته تاکنون تلاش نموده با توسعه فعالیتها، امکانات و تسهیلات رفاهی خستگی امور جاری همکاران محترم خود را برطرف نماید.

 

اداره رفاه و تعاون شامل چهار بخش اصلی بیمه،تسهیلات اقامتی، تسهیلات بانکی و کارت های چندمنظوره سامان بوده که خود به بخش های دیگری تقسیم میگردند. 

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام